Höstnyheter/ Athumn News

september 21, 2020

Kurser i GC/MS & LC/MS

Detta år har inte varit likt något annat med en Coronaepidemi som gjort att vi inte vågat ha kurser eller annan utbildning. Men vi har fått flera förfrågningar om kurser och därför vi håller fortfarande dörren öppet mot våra samarbetspartners i Malmö/Lund och Stockholm. Förutom det vi presenterar under kursers så planerar vi att ha en kurs i metodutveckling med allt från söka litteratur, sätta upp metod och därefter validera och utvärdera resultaten.  Men vi kan mer efter ett helt liv på lab.
GC, LC, GC/MS, LC/MS och MS/MS mm.

doc_01

Training in GC/MS & LC/MS

This year has not been like anything else with a Corona epidemic that has made us not dare to have courses or other education. But we have received several inquiries about courses and therefore we will still keep the door open to our partners in Malmö / Lund and Stockholm. In addition to what we present at our web site courses, we plan to have a course in method development with everything from searching for literature, setting up a method and then validating and evaluating the results. But we can do more after a lifetime in the lab.

GC, LC, GC / MS, LC / MS and MS / MS etc.


 

Analys av lättflyktiga ämnen i kropp, miljö eller olika material

Luftanalyser (head space) innebär oftast att man behöver anrika provet för att få tillräcklig koncentration. Detta kan ordnas på olika sätt antingen genom att fokusera provet i en kylfälla, utnyttja SPME (solid phase micro extraction) eller någon av varianterna Arrow eller Hi-Sorb som kan anrika provet upp till 100 gånger. Om man kombinerar detta med en kylfälla får man samma känslighet i en GC/MS analys som i nosen hos en hund.
Har man olika material kan man använda en ”micro chamber” i kombination med termisk desorption.
Allt detta kan man automatisera antingen med en CTC-Pal eller Centri som är ett fullfjädrat multidimensionellt instrument för att hantera olika typer av prover.

Med lång erfarenhet av analysinstrument kan vi hjälpa er med att skaffa rätt utrustning.
Just nu representerar vi Markes & SepSolve men vi jobbar även med andra.

Analysis of volatile substances in the body, environment or various materials

Air analysis (head space) usually means that you need to enrich the sample to get sufficient concentration. This can be arranged in different ways either by focusing the sample in a cooling trap, using SPME (solid phase micro extraction) or one of the variants Arrow or Hi-Sorb which can enrich the sample up to 100 times. If you combine this with a cooling trap, you get the same sensitivity in a GC / MS analysis as in the nose of a dog.

If you have different materials, you can use a "micro chamber" in combination with thermal desorption.

All this can be automated either with a CTC-Pal or Centri which is a full-fledged multidimensional instrument for handling different types of samples.


 

GC, LC eller MS vi hjälper er!

Med mångårig erfarenhet av separation av olika förening med hjälp av både GC och LC framför allt i kombination med MS så hjälper vi er till rätt val av utrustning. Som oberoende företag kan vi välja bästa kombination av instrument för just ert behov.

Rise

GC, LC or MS we help you!

With many years of experience in separation of different compounds with the help of both GC and LC, especially in combination with MS, we help you to make the right choice of equipment. As an independent company, we can choose the best combination of instruments for your specific needs.


 

Mjukvaran gör skillnaden!

Vi har programvaror för GC, LC och MS men kanske framför allt för att utvärdera resultaten.
Samma programvara för att hantera GC. eller LC-data med fantastisk utvecklingspotential oavsett fabrikat då är Clarity valet.
MassWorks kan ge samma information om kemisk sammansättning från en quadrupole-MS som från ett betydligt dyrare instrument.
ChromeSpace kan hantera data i många dimensioner så som GC*GC/Tandem-MS.
Men sist men inte minst MS-bibliotek från NIST eller Wiley.

chlorophenol

Your software make the difference!

We have software for GC, LC and MS but perhaps above all ability to evaluate the results.
The same software for managing GC- or LC-data with fantastic development potential regardless of brand then Clarity will be the choice.
MassWorks can provide the same chemical composition information from a quadrupole MS as from a much more expensive instrument.
ChromeSpace can handle data in many dimensions such as GC * GC / Tandem-MS.
But last but not least MS library from NIST or Wiley.

.